Umre Turlarında 20.yıl

Tavaf Yaparken Okunacak Dualar

Daha önceki Umre Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizde nasıl tavaf edileceğini ve tavaf namazından bahsetmiştik. Burada ise tavaf yapacağımız esnada ki her dönüşte (yani şavtlarda) okunması gereken dualardan bahsetmeye çalıştık. Bu duaları kağıt, kitapçık vs. ile okuyabilirsiniz veya bunun yerine zikir, salavat, Rabbena dualarını da okuyabilirsiniz lakin, aşağıda ki yazdığımız duaların Peygamber Efendimiz (sav)’in sünneti olduğunu unutmayalım.

Tavaf’ın şavtlarında okunacak dualar sırasıyla şu şekildedir;

1. Tavaf’ın birinci şavtında şu dua okunur:

“Sübhannahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve’ssalatü ve’sselamü ala resulillahi (sav). Allahümme imanen bike ve’tastigan bikitabike ve’fa’en biahdike vettibaen li-sünneti nebiyyike ve habibike Muhammed’in (sav). Allahümme inni es’elüke’l afve ve’l afiyete ve’l muafateddaimete fiddini ve’d dünya ve’l muafeteddaimete fiddini ve’d dünya ve’l ahirati ve’l-fevze bilcenneti ve’nnecate minennari.”

Her dönüşte (şavtta) Rüknü Yemani’ye gelince, yine eller kaldırılıp “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selamlanır.

Rüknü Yemani ile, Hacerü’l Esved arasına gelindiği zaman:

“Rabbena Atina fiddünya haseneten ve-fil ahirati haseneden vekına azabennar ve edhılnel cennete meal ebrar ve azizü ya ğaffar ya rabbel alemin” duasını okumak sünnettir.

2. Tavaf’ın ikinci şavtında şu dua okunur:

“Allahümme inne hazel beyte beytüke ve’l harame haramüke ve’l emne emnüke ve’l-abde abdüke ve ene abdüke ve’bnü abdike ve haza makamü’l a’zi bike minennari feharrim lühümena ve beşeratena alennari Allahümme Habib ileynel iyman ve-zeyyin’hü fiy kulubina vekerrih ileyne’l küfra ve’l füsuka ve’l-isyane vec’alna minerraşidine Allahümme kıni azabeke yevme teb’asü ibadeke Allahümmerzukni’l-cennete biğayri hisab.”

Yine Rüknü Yemani’ye gelince:
“Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selam eder. Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında: “Rabbena Atina” duası okunur.

3. Tavaf’ın üçüncü şavtında şu dua okunur:

“Allahümme inni cuzübike mineşşekki veşşirki venrifaki vesu’il ahlaki ve su’il manzari ve’l veledi Allahümme inni es’elüke rızake ve’l-cennete ve eüzü bike min –fitneti’l kabri ve e’üzübike min fitnetil mahya ve’l memati.”

Yine Rüknü Yemani’ye gelince “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selam eder. Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında: “Rabbena Atina” duası okunur.

4. Tavaf’ın dördüncü şavtında şu dua okunur:

“Allahümmec’alhü haccen mebrüran ve-sa’yen meşkuran ve-zenben magfuran ve-amelen salihan makbulen ve-ticareten len’tebura, ya alime mafissuduri ehrıcniy ya allahü minezzulumati ilennuri, Allahümme inni es’elüke mucibati rahmetike ve-azaime mağfiratike ve’sselamete min külli ismin ve ve’l-ğanimete minkülli birin ve’l fevze bil-cenneti ven-necate minennari rabbi kanni’ni bima razakteni ve barikli fiy-ma a’dayteni ve-ahlif aleyye külli ğaibetin’liy minke bi hayrin.”

Yine Rüknü Yemani’ye gelince “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selam eder. Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında: “Rabbena Atina” duası okunur.

5. Tavaf’ın beşinci şavtında şu dua okunur:

“Allahümme ezıllıni tahte zılli arşike yevme la’zılle illa zıllıke vela bakıy illa vechüke veskıniy min havzı nebiyyike Seyyidina Muhammedin (sav)’e şerbeten beni’eten meri’eten la nazme’ü bağdeha ebeden Allahümme inni es’elüke min-hayri ma se’eleke minhü nebiyyüke Seyyidina Muhammed (sav) ve-eüzübike min-şerri mesteazeke minhü nebiyyüke Seyyidina Muhammed (sav) Allahümme inni es’elükel cennete veneiymiha vema yükarribüni ileyha minkavlin ve fi’lin evamelin ve-eüzübike minennari vema yükarribüni ilayha min kavlin ev fi’lin ev amelin.”

Yine Rüknü Yemani’ye gelince “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selam eder. Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında: “Rabbena Atina” duası okunur.

6. Tavaf’ın altıncı şavtında şu dua okunur:

“Allahümme inne leke aleyye kukükan kesiyraten fiyma beniy vebeyneke ve-hukukan kesiyraten fiyma beniy vebeyne halgıke Allahümme ma-kane lehüke minha fağfirhu’li vemna-kane lihalgıke fetehammel’hü anni vağnini bihalalike an haramike ve-bida’atike anmağsıyetike ve’bi-fazlıke ammen sivake ya vasial mağfirati Allahümme inne beytike azimün vevecheke kerimün ve-ente ya Allahü haliymün keriymün aziymün tühıbbü’l af ve fağfü’anni.”

Yine Rüknü Yemani’ye gelince “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selam eder. Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında: “Rabbena Atina” duası okunur.

7. Tavaf’ın yedinci ve son şavtında şu dua okunur:

“Allahümme inni es’elüke imamen kamile ve-yakiynen sakıkan ve-rızgan vasian ve-kalben haşian ve-lisanen zakiran ve-halalen tayyıben ve-tevbeden nasühan ve-tevbeden kable’l-mevt ve-rahaten ınde’lmevt ve-mağfiraten bağde’l-mevt ve’l-afve ınde’l-hisab ve’l fevze bi’l-cenneti vennecate minennari birahmetike ya azizü ya-gaffaru Rabbi zidni ilmen ve-elhıkni bissalihin.”

Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında: “Rabbena Atina” duası okunur.
Yedinci şavtı Hacerü’l Esved’in karşısında bitirip, “Allahü Ekber Velillahil Hamd” diyerek selamlar ve tavaf mahalinden çıkılır.

Tavaf’ımızı bu şekilde tamamlarız. Her şavtta belirttiğimiz duaların okunması sünnettir.

Diğer Başlıklar